• Informiranje klijenta o važećim zakonima i propisima
  • Priprema dokumentacije za upis medicinskog proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda
  • Priprema dokumentacije za podnošenje obavijesti o stavljanju medicinskog proizvoda na tržište Republike Hrvatske
  • Priprema i provjera materijala za pakiranje (mock-up/artwork)