• Dokumentacija o lijeku
  • Edukacijski materijali i priručnici
  • Marketinški materijali (brošure, letci, tiskanice, bilteni)
  • Ugovori i licence
  • Sažeci opisa svojstava lijeka (SPC) i upute o lijeku (PIL)
  • Priručnici za zdravstvene radnike i bolesnike
  • Protokoli, smjernice i radne upute
  • Izvješća (ICSR, PSUR, DSUR, PBER, PADER)
  • Regulatorna dokumentacija
  • Dokumentacija za tendere