• Savjetovanje klijenta o regulatornim strategijama u skladu s važećim zakonima i propisima
  • Usluge lokalne odgovorne osobe za komunikaciju s regulatornim tijelom za lijekove
  • Priprema dokumentacije za dobivanje nacionalnih odobrenja za stavljanje lijeka u promet
  • Priprema nacionalne dokumentacije za DCP i MRP postupke
  • Priprema dokumentacije za prijenos odobrenja za stavljanje lijeka u promet, obnovu odobrenja za stavljanje lijeka u promet i izmjene u dokumentaciji o lijeku
  • Prijevod informacija o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku i označavanje lijeka) u skladu s hrvatskim Zakonom o lijekovima.
  • Komunikacija s regulatornim tijelom vezano za uklanjanje/pojašnjenje nedostataka u predanoj dokumentaciji
  • Priprema i provjera materijala za pakiranje lijeka (mock-up/artwork)
  • Provjerava marketinških materijala i usklađivanje s informacijama o lijeku odobrenim od regulatornog tijela